CDIAP - Fem Xarxa

* Ens coordinem periòdicament amb els diferents serveis implicats en l’atenció dels infants, en funció de les necessitats de cada cas.

SALUT

SALUT

Tots els infants, en els primers mesos i anys de vida, han de rebre una atenció i un seguiment mèdic per garantir que hi ha unes bones condicions de salut. La mirada i l’abordatge professional ha de ser global i integrat, i és per això que esdevé fonamental una bona comunicació entre els serveis sanitaris i el CDIAP. En els casos d’infants que ja arriben derivats de la xarxa de Salut, el treball coordinat es fa imprescindible per a establir un bon pla de treball.

EDUCACIÓ

EDUCACIÓ

Un dels entorns principals per al desenvolupament dels petits és el medi escolar. Allà es donen els primers aprenentatges i les primeres relacions, tant amb adults diferents als pares com amb altres nens i nenes. Es tracta doncs, d’un entorn amb una enorme capacitat d’influència sobre el creixement dels infants. No podem entendre la nostra intervenció sense compartir la visió del nen amb les mestres i professionals de la educació, sumant esforços per abordar les necessitats i impulsar les capacitats.

SERVEIS SOCIALS

SERVEIS SOCIALS

Quan és necessari, establim coordinacions amb els serveis encarregats de garantir l’accés dels infants a condicions de vida dignes, i també d’exercir mesures de protecció i de suport a les famílies.

SERVEIS DE CONTINUÏTAT

SERVEIS DE CONTINUÏTAT

Al finalitzar l’atenció de l’infant al CDIAP, i si es valora que és necessari oferir una continuïtat terapèutica, orientem a les families cap al recurs comunitari (educatiu, sanitari, social...) que considerem més adient per a l’infant, en aquell moment concret del seu desenvolupament. Sempre efectuem un traspàs amb els nous professionals que atendràn l’infant i la familia, per tal d’afavorir l’adhesió i la vinculació al nou servei.SALUT EDUCACIÓ SERVEIS SOCIALS SERVEIS DE CONTINUÏTAT
HOSPISTALS DE REFERÈNCIA EAP SERVEIS SOCIALS DE BASE CSMIJ
PEDIATRIA I INFERMERIA ESCOLES I ESCOLES BRESSOL EAIA LOGOPEDIA, FISIOTERÀPIA, PSICOMOTRICITAT
ESPECIALISTES MÈDICS SAPIL ONCE
ORTOPEDES, AUIDOPROTESISTES SIFE


* Participem en les diferents xarxes i taules de treball que es porten a lloc en cada un dels municipis de la nostra zona d’atenció relacionades amb la petita infància

 • Taula de Salut Mental
 • Unitat Funcional TEA
 • XIARC - Xarxa Infancia i adolescencia en Risc
 • Fem XARXA
 • Sant Vicenç dels Horts
 • Cervelló
 • Entorn educatiu SVH
 • Pla Local d’infància i adolescencia
 • Xarxa per la infància i l’adolescència
 • SANT FELIU DE LLOBREGAT
 • MOLINS DE REI


* Col.laborem en la investigació, innovació i promoció del coneixement i les bones pràctiques en tot allò que fa referència a la infància i a la família.

EDUCACIÓ BAIX LLOBREGAT VI      REVISTA EIPEA       CAF- GRUP DE TREBALL AUTISME

GRUPS DE TREBALL DE LA UNIÓ CATALANA DE CENTRES D’ATENCIÓ PRECOÇ

DESENVOLUPA